Mikä on Nivelverkko? Vad är Arthronet?

Turun Seudun Nivelyhdistys ry

Turun Seudun Nivelyhdistys ry – Åbonejdens Förening för Ledpatienter rf on itsenäinen kansanterveysjärjestö, joka rekisteröitiin vuonna 2005.
Nivelrikko on yleinen sairaus, jota sairastaa yli miljoona suomalaista. Sen kansantaloudellinenkin merkitys on merkittävä, joten sen ennaltaehkäisy ja oikea-aikainen hoito on tärkeää. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on nivelterveyden edistäminen. Tähän sisältyy nivelsairauksien ennaltaehkäisy, sairastuneiden hoidon ja kuntoutumisen edistäminen sekä jäsenten sosiaalisen toiminnan ja henkisen vireyden ylläpitäminen. Toiminnassa korostuu osallisuus, yhteisöllisyys ja vertaistuki.

Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja se järjestää toimintaa Turussa, Liedossa, Raisiossa, Kaarinassa ja Naantalissa. Raisiossa, Liedossa, Kaarinassa ja Naantalissa toimivat myös paikalliset Nivelkerhot. Yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 2500 jäsentä. Toiminta perustuu Käypä hoito -suosituksiin.  Yhdistyksen toimintaan voit tutustua lisää osoitteessa https://nivelposti.fi/.

 

Mikä on Nivelverkko?

Nivelverkko on saanut jatkorahoituksen Ak-avusteisena STEAlta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uusia luentoja kuvataan taas sivustolle katsottavaksi.

Nivelverkko oli Turun Seudun Nivelyhdistyksen toteuttama, RAY:n rahoittama hanke vuosille 2014 ja 2015. Hankkeen päätavoitteena oli kehittää viestintäteknologian keinoin innovatiivisia toimintatapoja, joiden avulla annetaan ohjausta ja neuvontaa nivelterveyden edistämiseksi.

Hankkeen aikana kehitettiin verkkopalvelu, joka mahdollistaa asiantuntijaluennoille osallistumisen etänä sekä luentojen ja muun materiaalin tallentamisen myöhempää käyttöä varten. Hankkeessa kehitettiin uudenlaisia aktivoimistapoja niille kohderyhmille, jotka eivät tällä hetkellä syystä tai toisesta saa nivelongelmiinsa apua. Lisäksi hankkeessa poistettiin tietotekniikan käyttöön liittyviä esteitä kehittämällä tekniseen avustamiseen liittyvää vapaaehtoistyötä.

Nivelverkko integroitiin osaksi yhdistyksen toimintaa alusta alkaen ja hankkeen aikana kehitettävät hyvät käytännöt otettiin osaksi yhdistyksen perustoimintaa. Tavoitteena oli, että saatua tietoa ja erityisesti kokemuksia voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa. Hankkeen kohderyhmä ei ollut sidottu asuinpaikkaan, vaan toiminnasta hyötyivät kaikkialla asuvat nivelongelmaiset, kuin myös alan ammattilaiset ja opiskelijat.

Hankkeen toiminta oli pitkälti ohjausta ja neuvontaa. Hankkeen toiminnoissa ei annettu hoitoa, eikä tehty diagnooseja. Tavoitteena oli itsehoidon lisääminen. Hankkeen toimintojen avulla voitiin kannustaa ja ohjata asiakas hakemaan terveydenhuollon palveluja oikea-aikaisesti ja oikeasta paikasta.

Nivelverkko löytyy myös Facebookista osoitteesta https://www.facebook.com/Nivelverkko.fi.


Vad är Arthronet?

Arthronet har fått fortsatt finansiering i form av riktat verksamhetsstöd från STEA. I praktiken betyder detta att nya föreläsningar kommer att bandas in och publiceras på webbplatsen.

Arthronet är en öppen nättjänst som publicerar specialistföreläsningar med anknytning till ledhälsa.

Ursprungligen var Arthronet ett projekt åren 2014-2015 och verkställdes av Åbonejdens förening för ledpatienter rf och finansierades av Penningautomatföreningen RAY. Målsättningen var att med hjälp av kommunikationsteknologiska medel utveckla innovativa arbetssätt för att kunna erbjuda råd och vägledning för bättre ledhälsa.

Under projektets gång utvecklades en nättjänst som möjliggjorde att intresserade kunde följa med specialistföreläsningar på distans. Föräläsningarna och annat material fanns tillgängligt även för senare bruk. Inom ramen för projektet utvecklades nya aktiveringssätt för de målgrupper som av en eller annan orsak inte just då fick hjälp med sina ledproblem.

För att underlätta användningen av informationsteknologi utvecklades frivilligverksamhet som bidrog med teknisk assistans.

Från första början integrerades Arthronet i föreningens verksamhet. och den goda praxis som utvecklades under projektet togs i bruk som en del av föreningens grundverksamhet. Syftet var att insamlad information och i synnerhet erfarenhet kunde utnyttjas även i andra organisationer. Projektets målgrupp var inte bunden till en särskild ort, utan verksamheten gynnade ledpatienter överallt, så även specialister och studerande inom branschen.

Projektets verksamhet bestod huvudsakligen av vägledning och rådgivning. Inom projektets ramar gavs ingen vård eller diagnoser. Syftet var att öka patientens egenvård. Med hjälp av projektet kunde man uppmuntra och styra kunden till att uppsöka hälsovårdstjänster vid rätt tillfälle och på rätt plats.

 

Kuvassa on Jani Knifsund luennoimassa Ruusukorttelissa.

Tulevat luennot

Turun Seudun Nivelyhdistys järjestää luentoja keväisin ja syksyisin Turussa ja lähikunnissa. Katso tulevat luentoaiheet ja paikat.

Luentotallenteet

Turun Seudun Nivelyhdistyksen kuvaamat luennot julkaistaan aina viikko-pari luentojen jälkeen. Tallenteita voi kuka tahansa katsoa älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Luennot ovat pääsääntöisesti näkyvissä aina neljä vuotta esityspäivästä.

Mikä on Nivelverkko?

Nivelverkko-sivuston tarjoamilla luennoilla aiheina ovat esimerkiksi nivelterveys ja hyvinvointi. Alkujaan Nivelverkko aloitti hankkeena, jonka jälkeen toiminta on jatkunut Ak-avusteisena.

Vad är Arthronet?

Arthronet är en öppen nättjänst som publicerar specialistföreläsningar med anknytning till ledhälsa.